குழந்தைக் கதைகள் பற்றி

மனித குலத்தின் ஒளிமயமான எதிர்காலம் இன்றைய குழந்தைகளின் கையில் இருக்கிறது .  

குழந்தைகள் பிரம்மத்தைப் போலவே படைப்பாற்றலும், கற்பனாசக்தியும் மிகுந்தவர்கள். குழந்தைகள்  கதைகளை நேசிப்பவர்கள். கதைகள் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லும் குழந்தையை இதுவரை நான் சந்தித்ததில்லை.

காலத்தைக் கடந்த பண்புகளையும், நெறிகளையும், விழுமியங்களையும் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித் தரும் கதைகளை அவர்கள் கேட்டு அல்லது வாசித்து, பின்பற்றினால் அவர்களது எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும்.

ஸ்ரீ அரபிந்தோ, மதர்  ஆகியோரின் கருத்துக்களை நான் எழுதியிருக்கும் குழந்தைக் கதைகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

ராதையின் பிரார்த்தனை

பார்த்த முதல் கணமே
என் ஜீவனின் தலைவனாகவும்
என் இறைவனாகவும்
நான் அறிந்தவனே!
என் காணிக்கையை ஏற்றுக் கொள்.

என் எண்ணங்கள்
என் உணர்ச்சிகள்
என் இதயத்தின் மிகையுணர்வுகள்
என் புலனுணர்வுகள்
என் வாழ்வின் இயக்கங்கள்
அனைத்தும் நீயே.

என் உடலின்
ஒவ்வொரு அணுவும் நீயே.
என் குருதியின்
ஒவ்வொரு துளியும் நீயே.

நான்
முழுமையாக, மொத்தமாக
உனக்கு மட்டுமே உரியவள்.
நான்
மிச்சமீதியின்றி
உனக்கு மட்டுமே சொந்தமானவள்.

நான் எதுவாக வேண்டுமென

MS127 - Profitable Typesetting

Priya is a housewife with a three year old son. Her husband is a doctor. Generally doctors spend most of their time in clinics and hospitals. Priya's husband is no exception. So, she has got a lot of free time and she uses her free time to earn more than Rs.20,000/- a month by working from home.

"Many people find it difficult to believe that a housewife can actually make money working from home," I said to her. "That's understandable. I too had not believed it before I started making money," said Priya with a smile.

MS126 - Vedic Mathematics

Sometime back a state government abolished the Common Entrance Test for admission into professional courses. This government order has brought joy and hope to tens of thousands of school students that aspire to become doctors and engineers, their parents and teachers.

MS125 - Diabetes and Dollars

All of us have heard the sagely advice that 'All obstacles are opportunities.' Though the message is inspiring, most of us have not actually come across people that have converted their difficulties into opportunities. So, we don't take such messages seriously and never bother to change our attitudes towards obstacles.

When Ken Savage was working as a search engine professional with Kronos, he was diagnosed with Type 2 diabetes.

MS124 - Sell Freebies and Make Money

"I read your recent article on creating templates for open source software programs such as Drupal, Joomla and WordPress and selling them online. The idea will definitely work if I create beautiful and feature rich templates. Though I like the idea very much, I am neither a designer nor a programmer. My only strength is my addiction to the Internet browsing. Is there anything I can do with this template project?" Kausik asked me.

MS121 - Play Online Games to Make Money

Every other day we come across a success story of a young person. All of us enjoy reading such stories and forget them soon. We don't believe that we too can be a success story.

So, I was not surprised when Pratap, a teenager, asked me the question that I have heard many times before. "Even though I want to do some online business and make money, my circumstances make it difficult to do anything meaningful. I don't have money making skills and I don't have enough time. Can you please help me?"

MS120 - Pay Rates for Home Based Internet Work

Getting a home based work is a challenging task for many aspirants. If 'how to get work?' is a question that troubles all, a few that have received offers raise the question 'Is my pay rate reasonable?'

Though several factors influence the pay rates, the key factors are the nature of the work, your location and the employer's, duration of work, your performance, and the personality of the employer.

What I write here applies to Indian employer and worker. If the employer is from a developed country, the rates would certainly be different.