அமரப்பாதை

படுத்த படுக்கையாக இருந்த பொன்னொளிப் பித்தரிடம் கமலக்கூத்தர், "உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேண்டுமா?" என்று கேட்டார்.

"நான் தனியாக வந்தேன். தனியாகப் போகப் போகிறேன். இதில் நீ என்னப்பா உதவி செய்ய முடியும்?" என்று துயரத்துடன் கேட்டார் பொன்னொளிப் பித்தர்.

"வருதலோ, போகுதலோ இல்லாத பாதையை உங்களுக்குக் காட்ட நினைத்தேன்," என்றார் கமலக்கூத்தர்.

பொன்னொளிப் பித்தர் உடனே உடல் நலம் தேறி விட்டார்.

(மறுஆக்கம் செய்யப்பட்ட சென்  கதை)

Tamil Author Term
Tamil Content Terms