மௌனமும், செயலும்

ஒரு சீடன் பொன்னொளிப் பித்தரிடம், "மௌனம் என்றால் என்ன?" என்று கேட்டான், அன்று முழுவதும் மௌனத்தைப் பற்றி பொன்னொளிப் பித்தர் விளக்கினார்.

மறுநாள் அதே சீடன் பொன்னொளிப் பித்தரிடம், "செயல் என்றால் என்ன?" என்று கேட்டான். அன்று முழுவதும் பொன்னொளிப் பித்தர் வாயே திறக்கவில்லை.

Tamil Author Term
Tamil Content Terms