அறியாமை

ஒரு சீடன் பொன்னொளிப் பித்தருக்குக் கடிதம் எழுதினான்: 'இறை நூலை என்னால் விளங்கிக் கொள்ளவே முடியவே இல்லை. இந்தப் புத்தகத்தை எவரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று மதர் சொல்லியிருப்பது மனத்தை வாட்டுகிறது.'

பொன்னொளிப் பித்தர் கடிதமெழுதிய சீடனை  அழைத்து 'இறை நூலை விளக்கினார்.

Tamil Author Term
Tamil Content Terms