ருரு

ருரு - முன்னுரை

ஸ்ரீ அரபிந்தோவின் ஆக்கங்களில் மீண்டும் மீண்டும் சில கருத்துக்கள் மின்னுகின்றன. 'மனிதன் இறைவனாதல்', 'வாழ்வனைத்தும் யோகம்', 'இழந்ததை மீட்டடைதல்', 'மறந்ததை அறிதல்', 'பார்வையை மாற்றுதல்' போன்ற கருத்துக்களில் 'மரணத்தை வெல்லுதல்' அவருக்கு உவப்பான கருத்தாக இருந்திருக்க வேண்டும். இல்லையேல் தம் வாழ்நாளெல்லாம் காலதேவனை மாற்றிய சாவித்ரியின் கதையை காவியமாக எழுதிக் கொண்டிருந்திருக்க மாட்டார்.